LXXXI Sesja Rady Gminy Jasło odbędzie się w dniu 23 stycznia 2024 roku o godzinie 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 4.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na wykup gruntów pod inwestycję pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1871R Jasło - Brzyście - Osobnica w miejscowości Brzyście".
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizacje zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin w km 2+710-3+362 wraz z budową mostu w km 2+831 w miejscowości Osobnica".
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania przez Gminę Jasło opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła dzieciom, które są mieszkańcami Gminy Jasło.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jasło.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego i Św. Doroty w Trzcinicy na budowę instalacji monitoringu w zabytkowym drewnianym kościele pw. Św. Doroty w Trzcinicy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Szebniach na roboty budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Szebniach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach na konserwację cokołu kamiennego wokół zabytkowego kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach na dofinansowanie prac konserwatorskich.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach na renowację głównych i bocznych drzwi wejściowych do zabytkowego kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Osobnicy na roboty budowlane polegające na przebudowie zabytkowej plebanii w Osobnicy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Osobnicy na roboty budowlane przy kapliczce Św. Teresy od Dzieciątka Jezus położonej w Osobnicy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Osobnicy na prace renowacyjne przy polichromii w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława BM w Osobnicy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Osobnicy na wykonanie instalacji odgromowej kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława BM w Osobnicy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Jasło zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jasło.
19. Uchwalenie budżetu Gminy Jasło na 2024 rok:
a. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c. odczytanie opinii Komisji Rady,
d. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii Komisji Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedstawienie autopoprawki,
e. dyskusja nad projektem budżetu,
f. głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki Wójta,
g. podjęcie uchwały.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło na lata 2024 - 2030:
a. odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
c. odczytanie opinii Komisji Rady,
d. przedstawienie autopoprawki Wójta,
e. dyskusja,
f. głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki Wójta,
g. podjęcie uchwały.
21. Sprawy różne.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
24. Wolne wnioski i zapytania.
25. Zakończenie.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.