LXXX Sesja Rady Gminy Jasło odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 roku o godzinie 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 4.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie straty w działalności gospodarczej spółki za 2022 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Skołyszyn a Gminą Jasło w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków części mieszkańców Trzcinicy, gmina Jasło.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jasło na lata 2024 — 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
12. Sprawy różne.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.