14 maja 2020r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Tarnowiec.
Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XX i XXI sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Tarnowiec.
6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2020 rok;
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030,
- udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- zasad udzielania i rozmiaru obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i - przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Tarnowiec,
- pozbawienia statusu pomnika przyrody drzew gatunku lipa wchodzących w skład "Alei Lipowej"’ uznanych za pomnik przyrody.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Zamknięcie obrad sesji.