Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak zwołał na 25 maja XXIX sesję. Ze względu na zagrożenie pandemią radni będą obradować zdalnie.
XXIX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 25 maja 2020 r. o godz. 13:30 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.1. Zatwierdzenie protokołu z XX Sesji RMJ.
2.2. Zatwierdzenie protokołu z XXI Sesji RMJ.
2.3. Zatwierdzenie protokołu z XXII Sesji RMJ.
2.4. Zatwierdzenie protokołu z XXIII Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. dopłat w 2020 r. dla gospodarstw domowych stanowiących taryfową Grupę A odbiorców usług określoną w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków /Druk nr 246/,
4.2. zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego /Druk nr 242/,
4.3. przyjęcia programu polityki zdrowotnej na lata 2020-2022 obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia
/Druk nr 243/,
4.4. wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Jasła. /Druk nr 244/,
4.5. zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 245/,
4.6. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników /Druk nr 230/,
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ