LXVII Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 31 maja 2023 roku o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Tarnowiec w 2022 roku.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok;
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-2032;
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
- przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki’’ na lata 2022-2030;
- aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec;
- zmiany Uchwały Nr LVIII/406/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec;
- zmiany Uchwały Nr LVIII/407/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- zmieniająca uchwałę nr LXV/467/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec;
- wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski w miejscowości Glinik Polski.
8. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.