LX Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2023 roku o godzinie 10:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Dębowiec: Nr LVIII z 13 czerwca 2023 roku, oraz Nr LIX z dnia 29 czerwca 2023 roku;
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 13 czerwca 2023 roku, oraz z dnia 29 czerwca 2023 roku zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego, obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Magurska (PLH 180001) obszaru specjalnej ochrony ptaków Beskid Niski (PLH 180002), obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Łysa Góra (PLH 180015), obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Kościół w Skalniku (PLH 180037), obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Bednarka (PLH 120033) oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wisłoka z Dopływami (PLH 180052) w częściach pokrywających się z obszarem Magurskiego Parku Narodowego,
- w sprawie uchwalenia aktualizacji do "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębowiec na lata 2019-2034 (Aktualizacja z 2023 roku)",
- w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dębowiec,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dębowiec,
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Dębowiec,
- w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika,
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec - Zarzecze w miejscowościach Dębowiec
i Zarzecze",
- zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Dębowiec,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023 - 2030.
6. Wolne wnioski i zapytania;
7. Zamknięcie obrad sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.