Nowym członkiem społecznie działającej Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Jaśle został Józef Laskowski ze Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Zastąpił on niedawno zmarłą Felicję Jałosińską.
W skład Rady, której czteroletnia kadencja rozpoczęła się w 2018 roku, wchodzą oprócz nowo wybranego członka, Zbigniew Pięta, Zbigniew Dranka, Zdzisław Gil oraz Lech Polak.

Zadaniem Rady Muzeum jest m.in. sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez tę instytucję powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Rada ocenia na podstawie przedstawionego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora muzeum roczny plan działania.