Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że na terenie Gminy Jasło realizowany jest program „Wspieraj Seniora” polegający na pomocy w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, który zdecydował się na pozostanie w domu z powodu pandemii.
Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

wspieraj seniora w gminie Jasło

Realizacja usługi wsparcia nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.

Sposób udzielania pomocy w ramach programu:
Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod numer telefonu (22) 505 11 11.
Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior. Przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.