W Skołyszynie powstaje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zacznie funkcjonować 21 grudnia br.
Na potrzeby PSZOK zaadaptowano m.in. budynek po dawnej Spółdzielni Usług Wielobranżowych w Skołyszynie. Koszt to ponad 1 mln 235 tys. zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej - ponad 709 tys. zł.

PSZOK w Skołyszynie

Do PSZOK mieszkańcy będą mogli dostarczyć selektywnie zbierane odpady (segregowane), tj. tworzywa sztuczne, metale, szkło, opony, makulaturę, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół, bioodpady, odzież i tekstylia, farby, lakiery, zużyte akumulatory, baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, strzykawki oraz igły.

PSZOK w Skołyszynie

Rozpoczęcie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie planowane jest na 21 grudnia br. Obecnie przeprowadzana jest kampania informacyjno – edukacyjna z zakresu gospodarowania odpadami, w tym konkurs proekologiczny organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

PSZOK w Skołyszynie

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.2 Gospodarka odpadami. Wartość zadania to 1 235 429,34 złotych z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 709 364,85 złotych.