W powiecie jasielskim będzie realizowany od 1 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku program „Aktywność szansą na zatrudnienie w powiecie jasielskim”.
Program zakłada wsparcie dla około 90 osób bezrobotnych polegające m.in. na opracowaniu indywidualnego planu działania, udzieleniu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, organizacji staży, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

Radni powiatowi na ostatniej sesji wyrazili zgodę na przystąpienie przez Powiat Jasielski /Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu realizowanego w ramach naboru/konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie w powiecie jasielskim” i zabezpieczenie na ten cel (w latach 2021-2023) pieniędzy na pokrycie wkładu własnego do kwoty 100 tysięcy złotych. Projekt będzie realizowany od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.