Dzisiaj, 14 grudnia, odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej Jasła. Początek obrad o godz. 11.00 w trybie zdalnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2020 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk nr 315/,
4.2. zmieniająca Uchwałę nr XXXVI/307/2020 Rady Miejskiej Jasła z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Jasła /Druk nr 316/,
4.3. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 /Druk nr 314/,
4.4. zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 317/,
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ