Podczas XXXVI sesji Rady Powiatu Jasielskiego uchwalony został budżet na 2021 rok. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 15 radnych, 2 było przeciwnych, a 6 nie wzięło udziału w głosowaniu.
Sesja odbyła się 18 grudnia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Zdaniem władz powiatu, to budżet rozwojowy, a uchwalone przez Radę Powiatu Jasielskiego wieloletnie inwestycje będą mieć bardzo duży wpływ na rozwój Powiatu Jasielskiego i poprawę życia jego mieszkańców.

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2021 r. zakłada dochody w wysokości 132 700 819 złotych, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 132 499 419 zł., a dochody majątkowe 201400 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 134 900 819 zł, z czego na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota w wysokości 13 965 754 zł, z której 13 630 754 zł zostanie przeznaczona na wydatki na inwestycje, a 335 000 zł zostanie wyasygnowane na zakupy inwestycyjne. Powstały deficyt budżetowy 2 200 000 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

W planie wydatków bieżących w jednostkach budżetowych została zapreliminowana kwota 115 740 496 zł.
Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego z wkładem własnym na łączną kwotę 7 750 000 zł obejmuje następujące inwestycje drogowe: budowę mostu na Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle; budowę mostu na Ropie w Przysiekach; przebudowę drogi powiatowej Jasło - Łajsce - Zręcin w Umieszczu i Gliniku Polskim; przebudowę drogi powiatowej Osobnica - Pagórek w Osobnicy; rozbudowę ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Jasło - Łajsce - Zręcin poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28; przebudowę dróg i mostów powiatowych, przebudowę przepustów w ciągu dróg powiatowych; przebudowę chodników przy drogach powiatowych; przebudowę urządzeń organizacji ruchu drogowego i zakup sprzętu i wyposażenia.

W budżecie Powiatu Jasielskiego zaplanowano również wydatki (250 000 zł.) na inwestycje drogowe z dofinansowaniem środków z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jest to odbudowa korpusu drogi powiatowej Jasło - ul. Mickiewicza na osiedlu Bryły; przebudowa drogi powiatowej Zawadka Osiecka - Pielgrzymka w Pielgrzymce; przebudowa drogi powiatowej Czeluśnica - Tarnowiec; przebudowa drogi powiatowej Osobnica - Dębowiec w Łazach Dębowieckich; przebudowa drogi powiatowej Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka we Wrocance.

W budżecie Powiatu Jasielskiego zostały także zaplanowane wydatki własne m.in. na zadania inwestycyjne związane z termomodernizacją: budynków oświatowych (514 500 zł), budynków użyteczności publicznej (50 000 zł), pawilonu nr 10 Domu Pomocy Społecznej w Foluszu (50 000 zł) oraz modernizacją pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle (1 890 000 zł), adaptacją poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW (310 000 zł), projektem polsko - słowackim w partnerstwie z miastem Svidnik w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (176 809 zł), budową infrastruktury sportowej jednostek oświatowych (1 345 445 zł).

W budżecie Powiatu Jasielskiego zaplanowano także wydatki na rozbudowę Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami) oraz przebudowę Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, stanowiące dotacje dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w łącznej kwocie 1 500 000 zł.

W budżecie Powiatu Jasielskiego na 2021 rok zostały również uwzględnione wydatki własne na realizację programów finansowanych z Unii Europejskiej: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dotyczącego scalania gruntów w gminie Tarnowiec (279 300 zł); Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014 – 2020, dotyczącego: rozwoju potencjału turystycznego Powiatu Jasielskiego i okręgu Svidnik (189 051 zł), poprawy jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół nr 3 i Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku (127 436 zł), odkrytego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Powiatu Jasielskiego i miasta Svidnik (285 026 zł); Erasmus+ na lata 2014 - 2020, dotyczącego inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych (102 262 zł); Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2020, dotyczący termomodernizacji budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego (532 048 zł.).

W budżecie Powiatu Jasielskiego na 2021 rok zostały zaplanowane środki na udzielanie świadczeń z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (330 000 zł) oraz na stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim (99 000 zł).

Łącznie z uchwałą budżetową rada powiatu uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027.

Oprócz uchwały budżetowej radni dokonali zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. oraz wyrazili zgodę na: zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle, zaciągnięcie w latach 2021 - 2022 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz przyjęli plan pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2021 rok.

Powiat Jasielski. Budżet na 2021 rok uchwalony

W głosowaniu nad uchwałą budżetową na rok 2021 wzięło udział 17 radnych. Za głosowało 15 radnych: Irena Baciak, Jan Czajka, Mateusz Lechwar, Ryszard Lisowski, Sławomir Madejczyk, Jan Muzyka, Anna Nigborowicz, Stanisław Pankiewicz, Ryszard Papciak, Adam Pawluś, Grzegorz Pers, Józef Rosół, Robert Snoch, Magdalena Stasiowska i Stanisław Święch. Dwóch radnych było przeciw: Janusz Przetacznik i Antoni Zwierzyński, a 6 radnych nie brało udziału w głosowaniu: Krzysztof Buba, Bożena Macek – Lubaś, Franciszek Miśkowicz, Jan Urban, Ewa Wawro i Dorota Woźniak.

Na zakończenie sesji starosta jasielski Adam Pawluś podziękował radnym za poparcie i uchwalenie budżetu. Złożył również podziękowania dyrektorowi oraz pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy za realizację tarczy antykryzysowej.
W imieniu własnym oraz w imieniu przewodniczącego Rady Powiatu, Prezydium Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, starosta jasielski złożył życzenia świąteczne wszystkim radnym i mieszkańcom powiatu jasielskiego.