Dzisiaj, 30 grudnia, odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Krempna. Początek obrad o godz. 10 w Urzędzie Gminy w Krempnej.
Przewodniczący Rady Gminy Krempna Wiesław Kmiecik zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
5. Informacje i komunikaty przewodniczącego rady gminy.
6. Informacje wójta gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 r.,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2020 – 2031,
c) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu,
d) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,
f) ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad sesji

Sesja rady gminy odbędzie się z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad i środków ostrożności oraz zaleceń i wytycznych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa covid-19. Prosi się o uczestnictwo w maseczkach ochronnych, które należy zapewnić we własnym zakresie oraz zachowanie bezpiecznych odległości.