W poniedziałek, 11 stycznia, na XXXVIII sesji Rady Miejskiej Jasła uchwalono budżet miasta na 2021 rok. Budżet na 2021 rok, pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie, poparło 13 radnych, 7 wstrzymało się od głosu, a 1 osoba nie głosowała.
33,9 mln zł, czyli o 6 mln zł więcej niż w roku ubiegłym, przeznaczono na rozwój i inwestycje w tegorocznym budżecie Miasta Jasła. Konsekwentnie, pomimo trudnego 2020 roku, miasto nadal nacisk będzie kładło na inwestycje. Tak jak w poprzednich latach największe wydatki (blisko 60 proc.) pochłaniają oświata i pomoc społeczna.

Budżet Jasła na 2021 rok uchwalony

- Jest to niestety kolejny bardzo trudny budżet, na który złożyła się zarówno trwająca pandemia i wynikające z niej zadania finansowe, ale również spowodowane tym zmniejszone wpływy do budżetu miasta. Rozwój miasta zależy od tego jak wiele w niego inwestujemy, stąd też pomimo wielu trudności i niełatwych do przewidzenia czasów, zaplanowaliśmy na inwestycje blisko 34 miliony złotych. Jednak wierzę, że to nie wszystkie zadania, które będziemy realizować w tym roku - mówił podczas sesji burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

Budżet Jasła na 2021 rok uchwalony

Na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości: 190,6 mln złotych, w tym dochody bieżące: 175 mln zł i majątkowe: 15,6 mln zł. - Wydatki wynoszą ogółem: 205,3 mln zł, w tym wydatki bieżące 171,4 mln zł i wydatki majątkowe 33,9 mln zł. Planowany deficyt na 2021 rok (14,7 mln zł) ma zostać pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu komercyjnego, z pożyczki NFOŚiGW, nadwyżki z lat ubiegłych oraz z wolnych środków. Przewidywane zadłużenie na koniec 2021 roku będzie 11,02 proc. do planowanych dochodów – wylicza Jacek Borkowski, skarbnik Miasta Jasła.

Budżet Jasła na 2021 rok uchwalony

Wydatki majątkowe, czyli środki przeznaczone głównie na zadania inwestycyjne, wyniosą 33,9 mln zł, przy czym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 11,2 mln zł.

Na usprawnienia komunikacyjne miasto zabezpieczyło 8,3 mln zł. Są w tym m.in.: budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami w ciągu drogi publicznej - ul. Gądki w Jaśle – 3,5 mln zł, budowa gminnych dróg na osiedlu „Na Kotlinę” - ul. Mendysa (kontynuacja) – 2,6 mln zł, przebudowa ulicy Baczyńskiego i Grota Roweckiego – 1,25 mln zł i budowa skrzyżowania ulic Szopena, Grota Roweckiego oraz Szkolnej – 300 tys. zł.

Budżet Jasła na 2021 rok uchwalony

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, przeznaczonych zostanie 10,3 mln zł. Jest to: poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW – 6,3 mln zł; modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 1,8 mln zł, rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej – 1,4 mln zł; budowa oświetlenia ulicznego – 300 tys. zł, budowa i przebudowa separatorów i kolektorów kanalizacji deszczowej oraz rowów melioracyjnych – 350 tys. zł.

Budżet Jasła na 2021 rok uchwalony

W tym roku miasto inwestować będzie również w gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Z przeznaczonych na ten cel 4,3 mln zł zaplanowano: przebudowę Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem – 2,9 mln zł, wkład do budowy mieszkalnego budynku czynszowego (ul. Krasińskiego) – 1 mln zł, realizacja przestrzeni miejskiej – 250 tys. zł, zakup nieruchomości na cele inwestycyjne i modernizacja miejskich budynków i lokali – 200 tys. zł.

Na działania kulturalne, ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną zapewniono 10,1 mln zł i jest to: budowa Centrum Kultury, Techniki i Przedsiębiorczości (dofinansowane ze środków UE) – 8,5 mln zł; przebudowa Muzeum Regionalnego w Jaśle (dofinansowane ze środków UE) – 980 tys. zł; dotacja celowa dla MOSiR – wykonanie dokumentacji modernizacji stadionu przy ul. Śniadeckich – etap II i III – 440 tys. zł.

Ponadto w budżecie na 2021 rok uwzględniono dotacje dla instytucji kultury: Jasielski Dom Kultury - 2 mln 495 tys. zł, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle - 1 mln 931 tys. zł, oraz Muzeum Regionalne w Jaśle - 1 mln 745 tys. zł. Z kolei MOSiR otrzymał dotację w wysokości 2 mln 052 tys. zł.