Dzisiaj, 25 stycznia, o godz. 11:00 odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej Jasła w zdalnym trybie organizacji posiedzenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXV sesji RMJ.
3. Wybór komisji wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gamrat-część północna” /Druk Nr 339/,
4.2. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Grunwaldzka-Floriańska” nr-50 /Druk nr 336/,
4.3. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru osiedla „Kotlina” w Jaśle (zawartego pomiędzy: ul. Lwowską, istniejącym ciekiem wodnym osiedla Gorajowice, granicą działki Nr 3/1, granicą administracyjną miasta, granicą działki nr 6/22), w granicach określonych Uchwałą Nr XXIV/228/96 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 kwietnia 1996 r. /Druk nr 337/,
4.4. nabycie na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonych w Jaśle obręb nr 01-Kowalowy /Druk nr 334/,
4.5. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działki położonej
w Jaśle obręb nr 14-Niegłowice /Druk nr 335/,
4.6. przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2021-2023” /Druk nr 338/,
4.7. zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 340/,
4.8. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2021 – 2031 /Druk nr 341/.
5. Sprawozdanie z działalności burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad sesji RMJ.