Magurski Park Narodowy w 2021 roku otrzyma dofinansowanie na realizację mikroprojektu „Rowerem przez pogranicze - przyroda, historia i kultura na dwóch kółkach”.
Projekt znalazł się na liście mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach IV naboru pierwszej osi priorytetowej – ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Będzie realizowany przy współpracy słowackiej Gminy Nižna Polianka oraz Gminy Sękowa.

W ramach projektu utworzona zostanie ścieżka rowerowa i wyposażona w małą architekturę. Wyznaczony zostanie szlak rowerowy przez Nieznajową łączący „Winny szlak rowerowy” (województwo małopolskie) i szlak rowerowy „Na styku kultur” (z Jasła do słowackiego Bardejova). Na trasie zostaną wykonane obiekty małej architektury m.in.: wiata ogniskowa, ławy, stojak na rowery.

Powstaną również miniatury cerkwi, które zostaną postawione obok fundamentów nieistniejących już cerkwi w Świerzowej Ruskiej, Żydowskim, Ciechani oraz Nieznajowej. Wzdłuż ścieżki interpretacyjnej „Nieznajowa” zostaną wyremontowane przydrożne krzyże i zostanie wymienione ich ogrodzenie. Dodatkowo planowany jest montaż paneli interpretacyjnych wykonanych na podstawie archiwalnych fotografii, przedstawiających wsie Nieznajowa i Świerzowa Ruska. Stojąc przy panelach interpretacyjnych, ustawionych w nieistniejących miejscowościach, będzie można zobaczyć jaki widok roztaczał się dawniej z tych miejsc.

W ramach zadania planowane jest spotkanie informacyjne na temat planowanych działań w projekcie. Natomiast na zakończenie projektu zostanie zorganizowany rajd rowerowy. Planowana trasa rajdu to Nižna Polianka – Bartne (gmina Sękowa).

Całkowita wartość projektu to 56 699,31 euro, z czego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie wyniesie 48 194,41 euro.

Projekt realizowany będzie do 30 września 2021 roku.