XXXI sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 20 lipca 2020 r. o godz. 10 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z zachowaniem zalecanych zasad bezpieczeństwa. Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak zastrzegł, że z uwagi na stan epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, w razie zaistnienia nowych okoliczności, może nastąpić zmiana trybu posiedzenia Rady Miejskiej Jasła.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór komisji wnioskowej.
3. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Jasła za 2019 r. – debata.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Miasta Jasła wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jasła za 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Miasta Jasła za rok 2019 /wraz z podjęciem
stosownej uchwały, druk nr 264/.
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza Miasta Jasła z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad XXXI Sesji RMJ.