Od 1 lipca rusza nabór wniosków elektronicznych o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także świadczenia „Dobry start”. Osoby, które nie zdecydują się na ich złożenie we wskazanej formie, będą mogły je złożyć w tradycyjnej formie (papierowej) od 1 sierpnia bezpośrednio w Urzędzie Gminy Jasło lub za pośrednictwem poczty.
Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 na uczące się w szkole dziecko w wieku od 7. roku życia aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24. roku życia. Wysokość dochodów nie ma tu znaczenia. Od 2019 r. świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych. Nabór wniosków „Dobry start” potrwa do 30 listopada 2020 r.

Co ważne, świadczenie „Dobry start” nie przysługuje studentom oraz dzieciom uczęszczającym do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz „Dobry start” można złożyć w formie elektronicznej przez portal Emp@tia oraz profil zaufany, bankowość elektroniczną. Dodatkowo wniosek „Dobry start” można złożyć przez PUE ZUS oraz stronę obywatel.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat świadczeń można uzyskać pod numerami telefonów: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 13 443 66 54; świadczenie „ Dobry start” i 500 plus: 13 448 55 92.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Formularze wniosków do pobrania zamieszczone są na stronie Gminy Jasło w zakładce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.