Gmina Nowy Żmigród w 2019 roku była jednym wielkim placem budowy. Na inwestycje w ubiegłym roku wydała 2 886 358,35 zł.
Podczas XXII sesji (24 czerwca) Rady Gminy Nowy Żmigród, wójt Grzegorz Bara otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Wszyscy radni byli za.
Wójt Grzegorz Bara (z lewej) w rozmowie z marszałkiem województwa podkarpackiego Władysławem Ortylem podczas pobytu prezydenta Andrzeja Dudy u powodzian w Trzcinicy (30 czerwca). Fot. Bogdan Hućko


Poniżej przedstawiamy najważniejsze inwestycje gminne w minionym roku.
W 2019 roku w Kątach trwała rozbudowa drogi gminnej Kąty - Zapłocie. Wykonano wtedy częściowe roboty rozbiórkowe, ziemne, przepusty drogowe, kanalizację deszczową, przebudowano sieć gazową wraz z przyłączami oraz sieć telekomunikacyjną. Kosztowało to w sumie 354 505,25 zł, w tym 328 460,25 zł pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ponadto w Kątach remontowano drogi „Kolonia” i „Górki”, a w Łężynach - drogę „Podlas”. W sumie był to wydatek 437 163,58 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynosiła 339 445,00 zł.

Wyremontowano także drogi gminne w Gorzycach, Nienaszowie, Łysej Górze, Kątach i Tokach. Koszt remontów wyniósł 182 901,18 zł. Pieniądze pochodziły z budżetu gminy oraz funduszów sołeckich tych miejscowości.

Samorząd gminy modernizował także drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Starym Żmigrodzie, Nowym Żmigrodzie i Brzezowej. Koszt - 120 027,28 zł, w tym 75 tysięcy złotych dotacji Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

W Łężynach przy cmentarzu wybudowano parking. Jego koszt to 49 995,81 zł z funduszu sołeckiego i budżetu gminy.
Przy cmentarzu w Nowym Żmigrodzie również powstał parking. Wybudowano tam także chodnik przy drodze powiatowej. Ta inwestycja była rozpoczęta w 2018 roku (koszt 94 tysiące złotych) i dokończona w ubiegłym (149 998,50 zł) za pieniądze z funduszu sołeckiego oraz z budżetu gminy.
Natomiast w pobliżu cmentarza w Makowiskach utwardzono plac kruszywem (koszt 27 859,60 zł).

Gmina dołożyła 49 997 zł do trwającej przebudowy w Kątach drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – granica państwa. Od 2016 roku ta inwestycja kosztowała budżet gminy 412 942 zł. Ponadto na naprawy cząstkowe nawierzchni dróg w gminie wydano 62 259,65 zł.

Do remontu chodnika w Nowym Żmigrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla, gmina również dołożyła się, przeznaczając na ten cel 24 800 zł.
Wyremontowany został chodnik w Mytarzy, gdzie wybudowano też parking na rowery. W sumie kosztowało to budżet gminy i fundusz sołecki 58 381,46 zł.

W Siedliskach Żmigrodzkich wybudowano Otwartą Strefę Aktywności (150 350 zł). W tym przypadku dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosiła 70 tys. zł. Urząd Marszałkowski dołożył 10 tys. zł.
Natomiast w Grabaninie wyremontowany został plac zabaw za 11 300 zł w całości z funduszu sołeckiego.

Na Szkole Podstawowej w Skalniku wyremontowany został dach za kwotę 41 550 zł.

Z pieniędzy własnych gminy i funduszu sołeckiego wyremontowano Dom Ludowy w Starym Żmigrodzie. Termomodernizacja i przebudowa budynku, wymiana okien, modernizacja instalacji elektrycznej i sanitarnej kosztowała 29 197,31 zł, a remont pomieszczeń (wykonanie okładzin ściennych z płyt gipsowo-kartonowych oraz posadzek, malowanie ścian i sufitów) - 33 197,31 zł.
Natomiast w Domu Ludowym w Sadkach wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, co kosztowało budżet gminy i fundusz sołecki w sumie 18 tys. zł.
Zagospodarowany został teren przy Domu Ludowym w Brzezowej, gdzie ułożono krawężniki betonowe oraz nawierzchnię pokryto asfaltem. Wszystko z pieniędzy gminy i funduszu sołeckiego na kwotę 15 535,39 zł.
Natomiast zagospodarowanie działki gminnej w Mytarce kosztowało 11 685,00 zł.
Koszt remontu Domu Ludowego w Skalniku wyniósł 2 730 zł, wykonanie schodów z kostki brukowej i krawężnika betonowego w sołectwie Nienaszów-Sośniny - 2 460 zł, a usunięcie skutków zalania w pomieszczeniach Domu Ludowego w Jaworzu - 1 170 zł.

Rozbudowa remizy OSP w Desznicy o część kulturalną pochłonęła w 2019 roku 27 065,68 zł. Wymiana stolarki w remizie OSP w Makowiskach kosztowała 5 300 zł.
Gmina doposażyła jednostki OSP za pieniądze pozyskane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości - 49 315 zł, w tym dotacja wyniosła 48 767,40 zł. Za pieniądze WFOŚiGW zakupiony został sprzęt dla OSP w Nienaszowie, Tokach, Łysej Górze i Grabaninie na łączną kwotę 87 233,78 zł, z czego dotacja wynosiła 72 196,30 zł. Ponadto ramach Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie kupiony został sprzęt pożarniczy dla jednostek OSP w Mytarce, Mytarzy, Siedliskach Żmigrodzkich, Tokach, Nienaszowie, Skalniku i Łysej Górze. Koszt - 32 611 zł, w tym dotacja 31 433 zł. Ponadto Towarzystwo Ubezpieczeń Społecznych i Rada Gminy Nowy Żmigród wsparły zakup sprzętu pożarniczego dla OSP KSRG Łysa Góra (w sumie 4 870 zł).
Remiza OSP w Tokach. Fot. Bogdan Hućko


Samorząd dotował 83 tysiącami złotych zakup ambulansu dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie. W sumie karetka kosztowała 167 475 złotych.

Za pieniądze gminy wyremontowany został pomnik AK ZWZ w Nowym Żmigrodzie (23 tys. zł) oraz pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej na miejscowym cmentarzu (12 tys. zł).
Pomnik AK ZWZ w Nowym Żmigrodzie. Fot. Bogdan Hućko

Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Fot. Bogdan Hućko


Wielkie sumy pochłonęła budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Żmigrodzie i Nienaszowie (I etap) oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Nowym Żmigrodzie. W 2019 roku wydano na ten cel w sumie 4 159 609,15 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wyniosło 1 402 375 zł.
Kolejna inwestycja ekologiczna to rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Żmigrodzie (5 741 774,74 zł).
Budowane były kolejne odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w Łężynach, Gorzycach i Sadkach (28 871,38 zł) oraz w Grabaninie (4 500 zł).

Zimowe utrzymanie dróg kosztowało gminę 129 835,41 zł.

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Łężynach, Nienaszowie, Kątach, Łysej Górze, Mytarce, Starym Żmigrodzie oraz projekt oświetlenia ulicznego w Tokach to kwota - w sumie - 134 287,66 zł.
Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego w gminie Nowy Żmigród w 2019 roku kosztowało 374 425,53 zł. Na terytorium gminy jest zamontowanych 1141 opraw: 614 lamp jest na majątku gminy, a 527 lamp jest własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Za zużytą energię gmina zapłaciła 237 662,25 zł, a koszty konserwacji oświetlenia wyniosły 136 763,28 zł.

Remontowana była również siedziba Urzędu Gminy, co kosztowało w sumie 17 400 zł.

Gmina zwiększyła mienie komunalne, kupując 4 działki w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, Makowiskach i Nienaszowie o łącznej powierzchni 0,1959 ha za kwotę 10 125 zł.
Ponadto remont drogi w Nienaszowie kosztował 12 984,37 zł, wykonanie umocnienia krawędzi drogi w Nienaszowie-Sośninach - 1 800 zł oraz remont ciągu pieszego w Mytarce - 7 500 zł.

Wydatki poniesione w 2019 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 125 455,79 zł.