Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś otrzymał od radnych wotum zaufania i uzyskał absolutorium. Obydwie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przez radnych.
Podczas sesji Rady Gminy Jasło, po debacie nad raportem o stanie gminy, wójt Wojciech Piękoś otrzymał od radnych wotum zaufania. Rada Gminy Jasło podjęła także uchwałę o udzieleniu wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jasło za 2020 r.

Udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jasło za 2020 r. poprzedzone zostało rozpatrzeniem i zatwierdziłem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. Radni zapoznali się ponadto z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji stałych Rady Gminy Jasło.

Przewidywane na kwotę 78 126 864,88 zł dochody budżetu Gminy Jasło na 2020 r. osiągnęły na koniec ubiegłego roku poziom 80 317 292,25 zł, natomiast zaplanowane w wysokości 81 541 376,76 zł wydatki budżetowe zrealizowane zostały ostatecznie w kwocie 77 888 783,50 zł.