Dzisiaj, 29 czerwca, o godz. 14:00 odbędzie się sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 4.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jasło Wincenty Ochwat zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2021.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
5. Zakończenie.