Podkarpacki Związek Piłki Nożnej dopuszcza udział publiczności (25 procent pojemności stadionu) w meczach IV ligi i klas niższych, ale pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego. Na widowni ma być zajęte co czwarte miejsce w rzędach naprzemiennie.
Szatnia jest traktowana jako „potencjalny obszar istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń, w związku z tym zaleca się korzystać z niej, tylko kiedy jest to niezbędne”. Zaleca się także, aby zawodnicy przyjeżdżali na mecz przebrani i zaraz po meczu wracali do domu. W szatni mogą przebywać jedynie zawodnicy, trener i kierownik drużyny. Drużyna przyjezdna powinna przed meczem uzgodnić czy gospodarze umożliwią jej korzystanie z szatni, a jeżeli tak, to na jakich zasadach. Chodzi o to, żeby zminimalizować ryzyko przenoszenia zakażeń.

Podkarpacki ZPN zaleca, aby zawodnicy i sędziowie - jeżeli jest to możliwe - nie schodzili w przerwie do szatni. Natomiast w przypadku złych warunków atmosferycznych, należy uzgodnić przed meczem na odprawie zejście zawodników na przerwę.

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wytycznych i zaleceń dotyczących rozgrywek IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021. Poniżej zamieszczamy szczegóły.

Wytyczne dotyczące rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych sezonu 2020/2021 w okresie trwania stanu epidemii SARS- CoV-2.

Wytyczne zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnego tj. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku oraz dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz.U z 2020 r. poz. 964 oraz poz. 1031 ; Dz.U z 2020 r. poz. 1066).
Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych:
1) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, współzawodnictwie sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
2) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne;
3) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
4) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
5) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;
6) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

W przypadku obiektów sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) możliwy jest udział publiczności, jeżeli udostępnione zostało co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (zgodnie z weryfikacją boiska na sezon 2020/2021).

Na terenie obiektów (typu otwartego lub półotwartego) widz jest obowiązany:
1) realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów;
2) zachować 2 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy sędziego, trenera, a także osoby, która uczestniczy w wydarzeniu sportowym. Zaleca się aby zawodnicy rezerwowi i inne osoby przebywające na ławce dla zawodników rezerwowych wyłączając trenera miały zakryty nos i usta.

Obowiązek udostępniania co czwartego miejsca, nie dotyczy:
1) widza, który uczestniczy w wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
2) widza, który uczestniczy w wydarzeniach z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Sprzedaż biletów.
Sprzedaż biletów dla publiczności, która uczestniczy w wydarzeniach powinna być prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną. W przypadku braku możliwości sprzedaży biletów w sposób elektroniczny (niższe klasy rozgrywkowe) istnieje możliwość zakupu biletu z zachowaniem wymogów sanitarnych (zakrywanie ust i nosa, zachowanie odległości 2 m od kolejnego kupującego).

W przypadku braku możliwości spełnienia wymienionych wymogów gospodarz zawodów może podjąć decyzję o rozgrywaniu meczu bez udziału publiczności.

W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia kogokolwiek z uczestników, niezbędna jest niezwłoczna izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji sanepidu i postępowanie zgodnie z zaleceniami tego organu (w tym pełnego wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji).

Główne objawy Covid-19: temperatura powyżej 38 stopni, kaszel, duszności, katar, ból głowy, biegunka, wymioty, zaburzenia snu, węchu, smaku, wysypka, pobyt w obszarze wysokiego ryzyka, kontakt z osobą chorującą na Covid).