Wyremontowano odcinki dróg powiatowych Dobrynia - Zawadka Osiecka - Załęże oraz Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski.
W sumie wyremontowane zostały trzy odcinki o łącznej długości 3 127 metrów: dwa odcinki na drodze Dobrynia - Zawadka Osiecka - Załęże oraz jeden odcinek na drodze Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski. Tym samym została zlikwidowana ostatnia żwirowa droga Dobrynia - Zawadka Osiecka, łącząca zarazem dwie gminy - Dębowiec i Osiek Jasielski. Na tych drogach została położona nowa nawierzchnia bitumiczna oraz odmulone rowy i naprawione pobocza.

Koszt inwestycji to ogółem: 1 349 717,11 zł. Większość finansów pochodziła z Funduszu Dróg Samorządowych - 944 801 zł. Z budżetu Powiat Jasielski przeznaczył 124 916,11 zł, Gmina Osiek Jasielski – 145 tysięcy złotych, a Gmina Dębowiec - 135 tysięcy złotych. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. zo.o. w Jaśle.

- To zadanie zrealizowane wspólnie przez trzy samorządy - Powiat Jasielski, Gminę Dębowiec i Gminę Osiek Jasielski - stało się możliwe dlatego, że jest dobra współpraca między tymi samorządami - podkreślił starosta jasielski Adam Pawluś. Starosta przypomniał również, że wiele inwestycji powiatowych jest realizowanych dzięki nowemu instrumentowi finansowemu - Funduszowi Dróg Samorządowych.

droga żwirowa
Fot. Starostwo Powiatowe w Jaśle

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając poinformował, że na ostatniej sesji radni wojewódzcy udzielili pomocy finansowej 230 tysięcy złotych dla Powiatu Jasielskiego na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze mostowej. Ponadto Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW) ogłosił przetarg na modernizację drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród (około 7 km) w ramach zadania „Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov iJasło” (program Interreg V-A Polska-Słowacja).

Uczestniczący w uroczystym otwarciu wyremontowanych odcinków dróg, które poświęcił ks. Bogdan Hahn, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Zawadce Osieckiej, wójtowie gmin Osiek Jasielski - Andrzej Stachurski i Dębowca - Marcin Bolek nie szczędzili słów podziękowania za przychylność m.in. radnemu Wojciechowi Zającowi i staroście Adamowi Pawlusiowi.