Dzisiaj (23 sierpnia) odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej Jasła w trybie zdalnym. Początek obrad o godz. 11:00.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasła /Druk nr 420/,
3.2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021” /Druk nr 424/,
3.3. zaliczenia ulicy Gorajowickiej położonej w Jaśle na działkach o nr ewidencyjnych: 731/1, 732/1, 734/12, 734/8, 725/20, 733 w obrębie ewidencyjnym 01-Kowalowy oraz 2929/1, 2929/2, 2929/3, 2824/1, 2918/5 w obrębie ewidencyjnym 02-Ulaszowice do kategorii dróg gminnych /Druk nr 415/,
3.4. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd /Druk nr 426/,
3.5. upoważnienia burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2021 /Druk nr 423/,
3.6. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Jaśle w roku szkolnym 2021/22 /Druk nr 421/,
3.7. przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021-2025” /Druk nr 422/,
3.8. wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Jasła /Druk nr 419/,
3.9. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym /Druk nr 425/,
3.10. zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 427/,
3.11. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2021-2031 /Druk nr 428/
4. Sprawozdanie z działalności burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad sesji RMJNikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.