Podczas XXVII Sesji Rady Powiatu Jasielskiego, radni udzielili votum zaufania i absolutorium zarządowi powiatu za 2019 rok.
10 lipca podczas sesji Rady Powiatu Jasielskiego, po rozpatrzeniu raportu o stanie Powiatu Jasielskiego za 2019 rok i debacie, radni udzielili votum zaufania zarządowi powiatu. Za głosowało 15 radnych, 6 było przeciw. Podczas głosowania obecnych było 21 radnych.

Radni zajęli się rozpatrzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok. Wysłuchano opinii o wykonaniu budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii komisji stałych rady powiatu o wykonaniu budżetu.

Starosta jasielski Adam Pawluś w imieniu całego zarządu podziękował radnym za udzielone votum zaufania i absolutorium