Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaśle Henryk Rak poinformował dzisiaj (16 lipca), że XXXI sesja zwołana na 20 lipca odbędzie się w zdalnym trybie ze względu na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2. Pierwotnie radni mieli spotkać się w sali obrad z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaśle Henryk Rak ogłaszając pod koniec czerwca termin XXXI sesji zastrzegł, że z uwagi na stan epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, w razie zaistnienia nowych okoliczności, może nastąpić zmiana trybu posiedzenia Rady Miejskiej Jasła. I tak też się stało.

Obrady on-line rozpoczną się 20 lipca o godz. 10.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór komisji wnioskowej.
3. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Jasła za 2019 r. – debata.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Miasta Jasła wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jasła za 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Miasta Jasła za rok 2019 /wraz z podjęciem
stosownej uchwały, druk nr 264/.
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza Miasta Jasła z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad XXXI Sesji RMJ.