Instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw domowych mają szanse otrzymać dofinansowanie w ramach Programu „Mój prąd”. Sprawę pilotuje Związek Gmin Dorzecza w Jaśle. Do programu przystąpiły już gminy Jasło, Tarnowiec, Brzyska, Dębowiec, Osiek Jasielski, Krempna i Kołaczyce oraz miasto Jasło.
Urządzenia fotowoltaiczne są współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Mój Prąd”. Dofinansowanie w ramach Programu „Mój Prąd” może być udzielone osobom fizycznym wytwarzającym energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę z zakładem energetycznym.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. za każdą wprowadzoną do sieci 1 kWh energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji do 10 kW mieszkaniec w rozliczeniu otrzymuje 0,8 kWh energii z zakładu energetycznego bez ponoszenia opłat (z wyjątkiem opłat stałych).

Celem Programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Dofinansowanie udzielane jest na zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem), w formie dotacji do 50 procent kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych na jedną instalację. Dofinansowanie udzielane jest w formie refundacji części poniesionych przez mieszkańca wydatków na instalację. Dofinansowanie może być przyznane dla instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW, przeznaczonej na cele mieszkaniowe. Nie można ubiegać się o środki na rozbudowę już istniejącej instalacji. Dofinansowaniu nie podlegają również instalacje na budynkach mieszkalnych będących w budowie. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje współfinansowane z innych środków publicznych. Mieszkaniec zobowiązany jest wykorzystywać instalację przez co najmniej 3 lata od dnia otrzymania dofinansowania.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej: https://mojprad.gov.pl.
Informacje w sprawie proponowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki udziału mieszkańców w programie można uzyskać w siedzibie związku przy ul. Konopnickiej 82 w Jaśle, tel. 13 443 70 22, e-mail: biuro@wisloka.pl lub w urzędach gmin w Jaśle, Tarnowcu, Brzyskach, Dębowcu, Osieku Jasielskim i Krempnej oraz w urzędach miast w Jaśle i Kołaczycach, które już zadeklarowały przystąpienie do programu „Mój prąd”.