W Urzędzie Gminy w Jaśle odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło.
W dniu 5 listopada 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4.

Program obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jasło na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
6. Zakończenie.