Po raz kolejny samorząd Powiatu Jasielskiego wraz z partnerem słowackim - Miastem Svidnik, sięgać będzie po pieniądze unijne.
W miniony wtorek, 4 sierpnia, w Svidniku na Słowacji podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Jasielskim a Miastem Svidnik, które pozwoli ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W imieniu Powiatu Jasielskiego porozumienie podpisali: starosta jasielski Adam Pawluś i wicestarosta Stanisław Pankiewicz, ze strony samorządu Svidnika - burmistrz Marcela Ivancova.


W ramach współpracy złożony zostanie wniosek o dofinansowanie na ogłoszony przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska nabór w ramach mikroprojektów realizujących działania z osi „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

Mikroprojekt obejmował będzie m.in. utworzenie infrastruktury, stanowiącej uzupełnienie transgranicznych szlaków i zwiększającej ich atrakcyjność dla różnorodnych potrzeb. W ramach tych działań przebudowany zostanie budynek gospodarczy w Foluszu pod kątem kompleksowego zaplecza sanitarnego, w związku z organizowanymi wydarzeniami kulturalnymi oraz dla potrzeb turystyki pieszej i rowerowej.

W ramach projektu zorganizowane zostaną również wydarzenia kulturalne w powiecie jasielskim oraz w Svidniku na Słowacji, mające na celu poznawanie dziedzictwa kulturalnego i oferty turystycznej tych regionów.

Planuje się również wyprodukowanie wspólnego folderu i filmu promocyjnego. Wartość projektu ogółem to 309 176 zł, przy dofinansowaniu do 90 procent.