Istnieje duża szansa na poprawę stanu dróg w powiecie jasielskim w latach 2021 - 2022. Warunkiem jest dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Rada Powiatu Jasielskiego przegłosowała uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia finansów na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Radni powiatowi zebrali się 7 sierpnia na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek zarządu powiatu. Najważniejszym punktem obrad były zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego spowodowane kolejnymi zadaniami inwestycyjnymi.

W lipcu br. wojewoda podkarpacki ogłosiła nabór wniosków na budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Jasielski może aplikować o pieniądze z tego funduszu na realizację trzech inwestycji, przy dofinansowaniu w wysokości 60 procent.

Na wspomnianej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia finansów na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach tego zadania nastąpi rozbudowa drogi powiatowej Grudna – granica województwa – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w Przysiekach. Przebudowane zostaną także drogi powiatowe: Jasło – Łajsce – Zręcin w Umieszczu i Gliniku Polskim oraz Osobnica – Pagórek w Osobnicy.

Szacuje się, że udział kosztów własnych (40 procent wartości) w realizacji tych inwestycji to 7 620 000 złotych, przy czym w 2021 roku byłaby to kwota 4 800 000 zł, a w 2022 r. – 2 820 000 zł.

Przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych oraz budowa mostu w Przysiekach nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Starosta jasielski Adam Pawluś podziękował radnym za poparcie wniosków, które przyczynią się do poprawy infrastruktury drogowej w powiecie