Iwona Tawrell, nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle, złożyła dzisiaj, 1 września, w Starostwie Powiatowym w Jaśle ślubowanie na ręce starosty Adama Pawlusia.
Starosta jasielski, po odebraniu od nauczycielki ślubowania, wręczył jej akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i życzył sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Dla nauczycieli uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego to bardzo ważny etap kariery zawodowej, stanowiący podsumowanie kilku lat pracy w postaci swego rodzaju certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.


Warunkiem nadania stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego, jest – oprócz posiadania odpowiednich kwalifikacji i wcześniej uzyskanego stopnia nauczyciela kontraktowego – odbycie stażu trwającego od 2 do 3 lat, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego z okresu stażu oraz zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez zarząd powiatu. Stopień nauczyciela mianowanego nadaje starosta w drodze decyzji.

Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie według roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.
Ślubowanie może być zakończone słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”- wedle uznania ślubującego.