Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Program skierowany jest do dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad tymi osobami.


Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Liczba przyznanych godzin wsparcia zależeć będzie od potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz od możliwości organizacyjnych (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w oczekiwanym trybie). Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe w Jaśle.

Wymagane dokumenty:
• - w przypadku dzieci - orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób dorosłych - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne;
• - karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM, uzupełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę, pielęgniarkę;
• - wniosek strony o przyznanie pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

Postępowanie w sprawie przyznania pomocy będzie prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dokumenty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 4437015.