Złożenie wniosków na termomodernizację budynków oświatowych, adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej oraz przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii jasielskiego szpitala - to najważniejsze sprawy, o których zdecydowali radni podczas XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle.
Zwołanie sesji na 11 września wynikało z konieczności złożenia do 14 września br. wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021. Uzyskane dofinansowanie w wysokości 70 procent pozwoli na wykonanie prac termomodernizacyjnych sześciu budynków oświatowych, tj. Zespołu Szkół Technicznych (jeden budynek), Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych (dwa budynki), Centrum Kształcenia Zawodowego (jeden budynek), Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach (jeden budynek) oraz głównego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. ks. Piotra Skargi w Jaśle.
Kosztorysowa wartość projektu to ponad 16,5 mln zł, przy czym powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie w wysokości 70 procent, tj. ponad 10 mln zł. Zadanie to ma być realizowane w latach 2021 – 2024.


Ponadto zwołana sesja umożliwiła podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia finansów na realizację projektów pn. „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle” oraz „Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego wJaśle”, na które dofinansowanie dla Powiatu Jasielskiego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 70 procent.

Wojewoda Podkarpacki ogłosiła nabór wniosków na zadania z tego programu 26 sierpnia br. - Obecny internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nie spełnia wymagań sanitarnych, które teraz, podczas epidemii koronawirusa, są szczególnie istotne. W związku z ogłoszeniem przez wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart, naboru wniosków na zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zarząd powiatu postanowił aplikować o środki z tego programu na adaptację poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle – wyjaśnił starosta Adam Pawluś.

Z kolei inwestycja w szpitalu obejmuje przebudowę Oddziału Pediatrii i Alergologii. W ramach prac planuje się wykonanie m.in. izolatek ze śluzą, sal pacjentów z pełnym węzłem sanitarnym, czy łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, wydzielenie izby przyjęć, gabinetu diagnostyczno – zabiegowego, pomieszczenia do inhalacji, świetlicy z funkcją jadalni oraz pomieszczeń gospodarczych i pomocniczych. Przebudowane zostaną wszystkie instalacje.

Ogólny koszt przebudowy oddziału szacowany jest na 3 mln złotych. - Obecnie Oddział Pediatrii i Alergologii dysponuje tylko jednym węzłem sanitarnym, z którego korzystają mali pacjenci i ich rodzice. W oddziale w ciągu roku hospitalizowanych jest około 1500 dzieci, które często przebywają z rodzicami. Po wykonaniu remontu oddział zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów oraz przystosowany do leczenia zgodnie z reżimem sanitarnym obowiązującym w okresie pandemii COVID-19, głównie poprzez wykonanie dodatkowych izolatek. Dodam, że ostatni gruntowny remont oddziału został przeprowadzony ponad 20 lat temu – mówił starosta jasielski.


Rada podjęła również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na finansowanie projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.
Wnioskowana kwota grantu wynosi 215 869 zł, z czego 198 504 zł to środki na dodatki do wynagrodzeń pielęgniarek pracujących w DPS, a 17 365 zł to kwota przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcji dla personelu placówki.

Przy podpisywaniu umowy grantobiorca musi przedłożyć weksel „in blanco”, który zostanie zwrócony po rozliczeniu umowy, tj. po zatwierdzeniu rozliczenia projektu przez fundusz. Stąd konieczność podjęcia przez radę uchwały. - „Otrzymane środki z pewnością zwiększą bezpieczeństwo w DPS w Foluszu i pozwolą na docenienie pielęgniarek pracujących w placówce” – pisał w uzasadnieniu do uchwały Karol Adamski, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

Ponadto radni zdecydowali o przeznaczeniu 45 tys. zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle na remont stanowiska kierowania wraz z przyległą serwerownią.