Samorząd Gminy Jasło uchwalił przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022. Decyzje w sprawie pomocy rodzinom zapadły podczas ostatniej majowej sesji Rady Gminy.
Radni przyjęli program, który zakłada tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny poprzez profilaktykę i wsparcie dzieci oraz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Jest to kontynuacja działań wspierania rodziny realizowanych od 2017 r. Program będzie koordynowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

W Gminie Jasło w 2019 roku objętych pomocą społeczną było 346 rodzin, w tym 130 rodzin z dziećmi. Główną przyczyną przyznawania pomocy było ubóstwo, zdiagnozowane w 240 rodzinach korzystających ze wsparcia, bezrobocie występujące w 182 rodzinach, niepełnosprawność - w 148 rodzinach oraz długotrwała lub ciężka choroba występujące w 99 rodzinach. Problemem, który występował w 40 rodzinach była bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Występowanie tej dysfunkcji wiąże się często z koniecznością przyznania rodzinie wsparcia asystenta rodziny.

Jak podkreślają władze samorządowe, wdrożenie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jasło na lata 2020-2022 wymaga zaangażowania wszystkich osób i podmiotów, których aktywność wiąże się ze wspieraniem rodziny i dziecka, w szczególności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, instytucji oświatowych i ochrony zdrowia, a także organizacji pozarządowych. System opierać się będzie na szybkim i skutecznym przepływie informacji między instytucjami, a także na tworzeniu zespołów wspierających rodziny w kryzysie. Oczekiwanym efektem działań ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, poczucie bezpieczeństwa socjalnego, zminimalizowanie negatywnych postaw oraz stworzenie skutecznego wsparcia dla rodziny i dziecka.