Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020”, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Program skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważone do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta mogą polegać w szczególności na pomocy asystenta w:
- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji;
- załatwieniu spraw urzędowych;
- nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
- korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe w mieście Jaśle.
Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, tel. 13 4437015.