Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ogłosił nabór do udziału w projekcie Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle - „Aktywny Senior”.
W ramach projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle oferuje między innymi usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, zajęcia zwiększające sprawność fizyczną, wyjścia do placówek kulturalnych, wyjazdy kulturalno-rekreacyjne, terapię zajęciową, psychoterapię, warsztaty edukacyjne, indywidualne poradnictwo specjalistyczne, zajęcia rekreacyjno – towarzyskie i pracę socjalną.

Powyższe formy wsparcia są realizowane w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle w dni robocze od poniedziałku do piątku. Na czas uczestnictwa w formach wsparcia uczestnikom projektu zapewnione są dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad) w siedzibie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych oraz ubezpieczenie NNW.

W ramach projektu są realizowane także usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. Wymiar godzinowy i pory świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania mają charakter zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb osoby niesamodzielnej.

Projekt adresowany jest do osób niesamodzielnych w wieku 60 +, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, zamieszkałych w Jaśle.

Osoby zainteresowane MOPS zaprasza do biura projektu przy ul. Szkolnej 25 (pokój 311), tel. 13 4464328 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Nabór uczestników trwa do 30 czerwca 2020 r. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 56 osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Jaśle poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 27 osób oraz wdrożeniem nowych form wsparcia w zakresie usług społecznych świadczonych w DDP dla 29 osób do 31 grudnia 2021 r.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3. Dofinansowanie projektu z UE: 1 694 551,50 zł.