XXX sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

XXX sesja Rady Miejskiej Jasła, którą zwołał wiceprzewodniczący rady Lech Polak, odbędzie się 22 czerwca 2020 roku o godz. 13:30. Ze względu na zagrożenie epidemiczne radni obradować będą zdalnie w trybie on-line.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.1. Zatwierdzenie protokołu z XXIV Sesji RMJ.
2.2. Zatwierdzenie protokołu z XXV Sesji RMJ.
2.3. Zatwierdzenie protokołu z XXVI Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Konopnickiej – Piłsudskiego” /Druk nr 256/.
4.2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Kochanowskiego” /Druk nr 257/.
4.3. organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla niektórych jednostek oświatowych Miasta Jasła /Druk nr 255/.
4.4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Jasłem w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi /Druk nr 253/.
4.5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Dębowiec /Druk nr 252/.
4.6. pozostawienia petycji bez rozpatrzenia /Druk Nr 254/.
4.7. zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 258/.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

XXX sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl