LXVI Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

LXVI Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023 roku o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za rok 2022 oraz omówienie programu działania na rok 2023.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za rok 2022.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu za 2022 rok oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Tarnowiec.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok;
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-2032;
c. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Łajsce, Łubienko, Łubno - Opace, Łubno Szlacheckie i Nowy Glinik w gminie Tarnowiec;
d. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Łajsce, Łubienko, Łubno - Opace, Łubno Szlacheckie i Nowy Glinik w gminie Tarnowiec;
e. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”;
f. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022-2030;
g. wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Tarnowiec umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Umieszcz oraz odstąpienia od przetargowego trybu jej zawarcia;
h. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach wchodzących w skład Alei Lipowej;
i. odwołania Skarbnika Gminy Tarnowiec;
j. powołania Skarbnika Gminy Tarnowiec.
9. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.

 

LXVI  Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl