Daniel Obajtek

LVII Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

LVII Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Planowany porządek obrad:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr LVI z 24 marca 2023 roku;
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 marca 2023 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy Dębowiec za 2022 rok;
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowiec na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Gminy Dębowiec w roku 2023,
- zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Dębowiec,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023 – 2030,
7. Wolne wnioski i zapytania;
8. Zamknięcie obrad sesji.

 

LVII Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl