XXXVI sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

XXXVI sesja Rady Miejskiej Jasła

XXXVI sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 23 listopada 2020 r. o godz. 11.00 w zdalnym trybie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
1.1. Zatwierdzenie protokołu z XXXI Sesji RMJ.
1.2. Zatwierdzenie protokołu z XXXII Sesji RMJ.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. opłaty od posiadania psów /Druk nr 306/,
3.2. podatku od nieruchomości /Druk nr 305/,
3.3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Jasła /Druk nr 307/,
3.4. wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym /Druk nr 308/,
3.5. wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości /Druk nr 309/,
3.6. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok /Druk nr 304/,
3.7. zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 310/.
4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gmin, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

 

XXXVI sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl