LXXI Sesja Rady Gminy Jasło

-

Urząd Gminy w Jaśle

Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXXI Sesja Rady Gminy Jasło odbędzie się w dniu 17 maja 2023 roku o godzinie 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 4.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji nr LXX/2023.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Jasło w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na wykup gruntów pod inwestycję pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1871R Jasło – Brzyście – Osobnica w miejscowości Brzyście”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na wykup gruntów pod inwestycję pn.: „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna - Wolica”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Strzyżów na realizację inwestycji pn.: „Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych w ramach przebudowy ul. Witosa prowadzącej do przystanku kolejowego Strzyżów nad Wisłokiem”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Warzycach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie straty w działalności gospodarczej spółki za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasło.
14. Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Brzyściu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Łaskach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Jasło za rok 2022.
18. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jasło na lata 2020-2023.
19. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.
20. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle za rok 2022.
21. Sprawy różne.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
24. Wolne wnioski i zapytania.
25. Zakończenie.

 

LXXI Sesja Rady Gminy Jasło

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl