Hyundai Krosno

LXXIV sesja Rady Powiatu w Jaśle

-

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rynek 18, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXXIV sesja Rady Powiatu w Jaśle odbędzie się w dniu 17 maja 2023 roku o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LXXII i LXXIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2023 rok,
b) wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego nieruchomości położonej w miejscowości Wolica,
c) przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury oraz Ministra Obrony Narodowej dotyczącego nadania linii kolejowej nr 108 na odcinku Sanok-Krościenko (Granica Państwa) oraz linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz – Łupków (Granica Państwa) statusu linii kolejowej o znaczeniu państwowym,
d) wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Jasielskiego na sztandarze Jednostki Strzeleckiej 2094 w Kołaczycach,
e) określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów,
f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2022.
7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.
8. Stan dróg powiatowych – harmonogram prac na drogach.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w powiecie jasielskim.
10. Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie jasielskim w roku 2022.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022.
12. Sprawozdanie Dyrektora PCPR w Jaśle z działalności za 2022 rok.
13. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
14. Interpelacje.
15. Wnioski i zapytania radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

 

LXXIV sesja Rady Powiatu w Jaśle

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl