Daniel Obajtek

Sesja Rady Gminy Brzyska

-

Urząd Gminy w Brzyskach

Dom Ludowy w Brzyskach
Brzyska, 38-212 Brzyska

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Brzyska

Sesja Rady Gminy Brzyska odbędzie się 25 listopada o godz.13:00 w Domu Ludowym w Brzyskach.

Przewodniczący Rady Gminy Brzyska Stanisław Madejczyk zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska ,,Błażkowa II”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiących własność prywatną na budowę dróg gminnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości i porządku wraz z zimowym utrzymaniem chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1835 R Kołaczyce Brzyska - Brzyska przez wieś strona lewa i nr 1313 R Jasło - Błażkowa - Jodłowa strona prawa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Brzyska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek, zwolnień i poboru podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Brzyska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2021 r. Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 na terenie Gminy Brzyska.
12. Wolne wnioski i dyskusje.
13. Zakończenie obrad.

 

Sesja Rady Gminy Brzyska

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl