Daniel Obajtek

LVIII Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

LVIII Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 roku o godzinie 09:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr LVII z dnia 27 kwietnia 2023 roku;
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2023 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Dębowiec za 2022 rok;
6. Sprawozdanie Komendanta Gminnego z działalności OSP na terenie gminy za 2022 rok;
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu za 2022 rok;
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok;
9. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2022 rok:
– debata nad raportem o stanie gminy;
– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dębowiec wotum zaufania;
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dębowiec za 2022 rok i sprawozdania finansowego za 2022 rok:
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego Wójta Gminy Dębowiec z wykonania budżetu gminy za 2022 rok,
– przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok,
– informacja o stanie mienia komunalnego,
– przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dębowiec za 2022 rok,
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dębowiec o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dębowiec za 2022 rok,
– dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i sprawozdaniem finansowym za 2022 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego;
11. Podjęcie uchwał:
- w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dębowiec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2022 rok,
- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dębowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030,
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
- w sprawie: powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych,
- w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dębowiec na II półrocze 2023 roku,
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2023,
- zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Dębowiec,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023-2030.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad sesji.

 

LVIII Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl