Daniel Obajtek

XXXVI sesja Rady Gminy Krempna

-

Urząd Gminy w Krempnej

Krempna 85, 38-232 Krempna

Wstęp wolny

XXXVI sesja Rady Gminy Krempna odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00 w sali urzędu gminy w Krempnej.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z XXXIII Sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokołu obrad z XXXIV Sesji Rady Gminy.
6. Przyjęcie protokołu obrad z XXXV Sesji Rady Gminy.
7. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
8. Raport o stanie Gminy.
8.1 przedstawienie ,,Raportu o stanie gminy’’;
8.2.Debata nad ,,Raportem o stanie Gminy’’ za 2022 rok.
8.3. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Krempna.
9.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Krempna za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.
9.1.Omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krempna za 2022 r.
9.2.Informacja o stanie mienia Gminy Krempna za 2022 rok.
9.3.Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Gminę sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Krempna za 2022 r.
9.4.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Krempna za 2022 rok i wniosku w sprawie absolutorium.
9.5.Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 8/3/2023 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krempna o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2022 r.
9.6.Dyskusja.
9.7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krempna za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krempna za 2022 rok.
9.8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krempna za rok budżetowy 2022 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1.zmian budżetu Gminy Krempna na 2023 r.,
10.2 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2023-2036,
10.3 przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecza Wisłoki” na lata 2022 – 2030,
10.4 wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu,
10.5 ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych,
10.6 powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
11. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
12. Ocena stanu i porządku publicznego na terenie gminy za 2022 r.:
- Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie,
- Informacja Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.
13. Ocena realizacji zadań w ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy za 2022 r.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXXVI sesja Rady Gminy Krempna

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl