Daniel Obajtek

LXXII Sesja Rady Gminy Jasło

-

Urząd Gminy w Jaśle

Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXXII Sesja Rady Gminy Jasło odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 roku o godzinie 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 4.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji nr LXXI/2023.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jaśle Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXI/559/2023 Rady Gminy Jasło z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Osobnicy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
14. Sprawy różne.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie.

 

LXXII Sesja Rady Gminy Jasło

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl