Daniel Obajtek

XXVIII sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

XXVIII sesja Rady Gminy Dębowiec

W środę, 25 listopada, odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Dębowiec. Początek obrad o godz. 10 w Sali Urzędu Gminy w Dębowcu.

Przewodnicząca Rady Gminy Dębowiec Teresa Pachana zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec nr XXVII z dnia 30 września 2020 roku;
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 września 2020 roku, zleconych do wykonania wójtowi gminy;
5. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębowcu, w tym zaopatrzenie w wodę, kanalizacja sanitarna;
6. Informacja o utrzymaniu czystości na terenie gminy Dębowiec;
7. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/20;
8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników jednostki samorządu terytorialnego;
9. Podjęcie uchwał -
1/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec;
2/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
3/ w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”;
4/ w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1874R Dębowiec - Kopaniny;
5/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania własnego powiatu;
6/ w sprawie przejęcia przez Gminę Dębowiec zadania zarządzania drogą powiatową nr 1882R. Droga przez wieś Dębowiec w km 0+020 - 0+369 strona prawa w miejscowości Dębowiec w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika;
7/ w sprawie przejęcia przez Gminę Dębowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowiec.
8/ w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Budowa ośrodka kulturalno - sportowego - prace instalacyjno - wykończeniowe”;
9/ zmieniająca Uchwałę nr XXVII/228/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na rok 2020 na wyprzedzające finansowanie na zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec” objęte PROW na lata 2014 - 2020;
10/ zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok Gminy Dębowiec;
11/ zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębowiec na lata 2020 - 2029;
10. Wolne wnioski i zapytania;
11. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXVIII sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl