XXVIII sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

XXVIII sesja Rady Gminy Tarnowiec


30 listopada o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Tarnowiec.

W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań wywołanych koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękala informuje, że sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się bez udziału publiczności. - Sprawy, które chcieliby państwo poruszyć na sesji, proszę przekazywać za pośrednictwem radnych. Mogą państwo również śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest online pod adresem http://www.tarnowiec.eu/index.php/transmisje-sesji-rady-gminy-tarnowiec - poinformował przewodniczący rady.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok,
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030,
c. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok,
d. przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec,
e. zmiany uchwały Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Roztoki i Gliniczek".
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tarnowiec w roku szkolnym 2019/2020.
6. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXVIII sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl