Daniel Obajtek

Sesja Rady Gminy Jasło

-

Urząd Gminy w Jaśle

Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Jasło

30 listopada (poniedziałek) o godz. 13.00 odbędzie się sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 4.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Dziedzic zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji:
a. protokół nr XXXII/2020,
b. protokół nr XXXIII/2020.
3. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał rady w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego powiatu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dopłaty do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Jasło.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jasło.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Szebniach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Szebniach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
15. Sprawy różne.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zakończenie

 

Sesja Rady Gminy Jasło

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl