XXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

-

Urząd Miejski w Kołaczycach

Dom Kultury w Kołaczycach
Szewska 11, 38-214 Kołaczyce

Wstęp wolny

XXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

W piątek, 4 grudnia, o godz. 14 w sali bankietowej Domu Kultury w Kołaczycach przy ul. Szewskiej 11 odbędzie się XXVI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Kołaczycach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach Edward Zbylut zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,
2) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
3) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kołaczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
4) wyznaczenia aglomeracji Kołaczyce,
5) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Przedszkola w Kołaczycach,
6) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2020 rok,
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2020-2034
4. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.
W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z 2020 r. poz 2132 ) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i samych radnych obrady będą niedostępne dla publiczności.
Zainteresowane osoby będą mogły śledzić transmisję online na bieżąco pod adresem: https://www.kolaczyce.sesja.pl lub na stronie internetowej Gminy Kołaczyce w zakładce transmisja obrad Rady Miejskiej w Kołaczycach.

 

XXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl